MEM Results

SizeNameResult
5 x 5Cruiser One0:00:00.5
6 x 6Cruiser One0:00:00.6
7 x 7Cruiser One0:00:02.1
8 x 8Akansh Shandilya0:00:03.7
9 x 9Akansh Shandilya0:00:03.7
10 x 10Akansh Shandilya0:00:04.5
11 x 11Akansh Shandilya0:00:03.3
12 x 12Cruiser One0:00:04.3
13 x 13Akansh Shandilya0:00:11.5
14 x 14Cruiser One0:00:09.6
15 x 15Slove80:00:14.4
16 x 16Akansh Shandilya0:00:14.0
17 x 17Cruiser One0:00:10.8
18 x 18Akansh Shandilya0:00:17.7
19 x 19Akansh Shandilya0:00:22.7
20 x 20Akansh Shandilya0:00:21.0
21 x 21Akansh Shandilya0:00:37.3
22 x 22Akansh Shandilya0:00:51.0
23 x 23Akansh Shandilya0:00:25.8
24 x 24Akansh.Shandilyagmail.com0:00:26.4
25 x 25Akansh Shandilya0:00:33.6